Sửa Browser

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cho "trình duyệt ảo " của bạn dưới đây . Các tùy chọn này ảnh hưởng đến các thông tin proxy sẽ gửi đến máy chủ mục tiêu .

User Agent (?)
Chọn trình duyệt truy cập:
Lưu ý: Một số websites có thể tự điều chỉnh Browser của bạn
Referrer (?)
Không có trang trước đó
Tuỳ chỉnh URL:
Lưu ý: Một số trang web có thể xác nhận URL trang trước đó của bạn và từ chối truy cập nếu thiết lập một giá trị không hợp lệ hoặc trang trước khi đến phải là URL của web đó.