Home Help

MySQL to MySQLI


Nhập Code
Đảm bảo sử dụng <?php và > cho đoạn code nếu không sẽ bị lỗi.
VD: Nếu chuyển đoạn code "mysql_connect()" thì viết như này "<?php mysql_connect() ?>".
  
Top